Kiến thức về bảo hiểm nhân thọ P8

Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu mùa kinh doanh sớm

Câu hỏi 117.  Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có những nội dung gì?

Trả lời:Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có những nội dung cơ bản sau đây:

– Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo  hiểm, người được bảo hiểm hoặc

người thụ hưởng;

– Các điều khoản của hợp đồng: là những quy định cụ thể liên quan đến quyền lợi và nghĩa

vụ của các bên giao kết hợp đồng;

– Số tiền bảo hiểm: là số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải trả khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm do các bên tự thỏa thuận theo nhu cầu và khả năng tài chính;

–  Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm: loại trừ trách nhiệm trả tiền của doanh nghiệp bảo hiểm khi xảy ra những rủi ro dẫn đến nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm quá lớn hoặc sự kiện bảo hiểm không hẳn do rủi ro;

– Thời hạn bảo hiểm: là khoảng thời gian doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện trách nhiệm

bảo  hiểm, được tính từ khi hợp đồng  bắt đầu có hiệu lực. Thời hạn bảo hiểm do các bên thỏa thuận;

– Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm;

-Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm;

– Các quy định giải quyết tranh chấp;

– Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng;

Câu hỏi 118. Hợp đồng bắt đầu có hiệu lực khi nào? Trước khi hợp đồng có hiệu lực khách

hàng có được bảo hiểm không?

Trả  lời:Để tham gia bảo hiểm, bên mua bảo hiểm phải yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm thông

qua việc kê khai vào Giấy yêu cầu bảo hiểm, nộp phí bảo hiểm tạm thời (ước tính) cho đại lí của doanh nghiệp bảo hiểm. Sau khi nhận Giấy yêu cầu bảo hiểm (Đơn yêu cầu bảo hiểm) và phí bảo hiểm tạm thời, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tiến hành đánh giá rủi ro để quyết định chấp nhận, từ chối bảo hiểm hay chấp nhận bảo hiểm có điều kiện đi kèm. Sau khi hoàn thành việc đánh giá rủi

ro và chấp nhận bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ ra thông báo chấp nhận bảo hiểm. Khi đó, thời điểm hợp đồng bắt đầu có hiệu lực được tính theo hai cách:

– Từ khi bên mua bảo hiểm ký Giấy yêu cầu bảo hiểm và nộp phí bảo hiểm tạm thời. Cách này được các doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng phổ biến hơn.

– Từ khi doanh nghiệp bảo hiểm ra thông báo chấp nhận bảo hiểm.

Trong trường hợp ra thông báo từ chối bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ hoàn lại phí bảo hiểm tạm thời cho bên mua bảo hiểm.

Bảo Việt Nhân Thọ

bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai