Kiến thức về bảo hiểm nhân thọ P3

Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu mùa kinh doanh sớm

Câu hỏi 100. Bảo hiểm nhân thọ mang lại lợi ích gì cho xã hội?

Trả lời:Sự ra đời của bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện cho các tổ chức bảo hiểm nhân thọ thường

xuyên thực hiện việc nghiên cứu rủi ro, thống kê tổn thất, tìm kiếm các  biện pháp phòng tránh, giảm thiểu tổn thất.

Ngoài ra, bảo hiểm nhân thọ còn mang lại những lợi ích khác như:

– Tạo sự ổn định xã hội thông qua việc giảm thiểu sự lo lắng cho bên mua bảo hiểm;

– Huy động vốn để đầu tư cho những dự án trung và dài hạn nhằm góp phần phát triển đất nước;

– Giảm gánh nặng ngân sách quốc gia trong việc chăm lo người già, và những người phụ thuộc khi người trụ cột trong gia đình qua đời;

– Tạo công ăn việc làm cho nhiều người;

Câu  hỏi  101. Nguyên tắc trung thực tuyệt đối thể hiện trong bảo hiểm nhân thọ như thế

nào?

Trả lời:Theo quy định chung, khi tham gia bảo hiểm, người tham gia có bổn phận khai báo đầy

đủ và chính xác tất cả các yếu tố quan trọng có liên quan, dù được yêu cầu hay không được yêu cầu khai báo.

Yếu tố quan trọng cần phải khai báo trong bảo hiểm nhân thọ: tiền sử bệnh tật của người được bảo hiểm, hồ sơ sức khoẻ của người trong gia đình…

Thời gian khai báo:

Thông thường, Người yêu cầu bảo hiểm phải khai báo các yếu tố quan trọng khi có yêu cầu bảo hiểm. Việc khai báo phải hoàn thành trước khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết. Ngược lại,

các công ty bảo hiểm đều phải công khai những thông tin liên quan đến phạm vi hoạt động, điều

khoản và khả năng tài chính của đơn vị mình.

Khi Người được bảo hiểm cố tình không khai báo đầy đủ các yếu tố quan trọng thì được coi

là  vi phạm nguyên tắc trung thực tuyệt  đối và  hợp đồng bảo  hiểm có  thể bị huỷ bỏ  một  phần

(giảm bớt quyền lợi bảo hiểm) hoặc toàn bộ (chấm dứt hiệu lực).

Câu hỏi 102. Nguyên tắc Quyền lợi có thể được  bảo hiểm thể hiện trong bảo hiểm nhân thọ

như thế nào?

Trả  lời:Luật KDBH quy định: Quyền lợi có thể được bảo hiểm là quyền sở hữu, quyền chiếm

hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản; quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm (Điều 3)

Quyền  lợi  có  thể  được  bảo  hiểm  tồn tại đối với  những  người có  quan  hệ  vợ/chồng,  cha-

mẹ/con của người được bảo hiểm.

Quyền lợi có thể được bảo hiểm cũng có thể tồn tại trong quan hệ vay nợ. Khi đó, bên cho vay có quyền lợi có thể bảo hiểm đối với cuộc sống của bên đi vay.

Trong các quan hệ khác như quan hệ chủ công ty – người lao động… thì Quyền lợi có thể được bảo hiểm cũng có thể tồn tại hay không là tuỳ thuộc vào quy định cụ thể của luật pháp và

của từng loại bảo hiểm.

Tóm  lại,  hiểu  một  cách  đơn  giản,  Quyền  lợi  có  thể  được  bảo  hiểm  quy  định  quyền  một người tham gia bảo  hiểm có thể được phép tham gia bảo  hiểm cho  bản thân mình hoặc người khác, đặc biệt là khi mua bảo hiểm cho người khác thì giữa hai người phải có mối quan hệ nhất định quy định. Quyền lợi có thể được bảo hiểm cũng quy định về quyền được hưởng quyền lợi bảo hiểm, nghĩa là, để được hưởng quyền lợi bảo hiểm, người thụ hưởng phải có một mối quan

hệ nhất định với người tham gia bảo hiểm và người được bảo hiểm.

Bảo Việt Nhân Thọ

bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai