Kiến thức về bảo hiểm nhân thọ P19

Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu mùa kinh doanh sớm

Câu hỏi 171. Các bên tham gia ký kết hợp đồng bảo hiểm nhóm gồm những ai?

Trả  lời:Tham gia  ký kết  hợp  đồng bảo hiểm nhóm gồm có hai bên là: Công ty bảo hiểm và người tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Trong  đó,  người tham  gia  hợp  đồng  bảo  hiểm nhóm là người hoặc tổ chức quyết định mua loại hình bảo hiểm nhóm cho các thành viên thuộc nhóm mình. Đây chính là người đàm phán về điều khoản hợp đồng với công ty bảo hiểm.

Câu hỏi 172. Phí trong hợp đồng bảo hiểm nhóm được đóng góp như thế nào?

Trả lời:Phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm nhóm được đóng góp thế nào phụ thuộc vào việc hợp đồng đó thuộc loại nào.

Trong hợp đồng bảo hiểm nhóm không cùng đóng phí, toàn bộ số phí do người sử dụng lao động đóng, nhân viên (người được bảo hiểm nhó m) không phải đóng phí.

Trong hợp đồng bảo hiểm nhóm cùng đóng phí, các thành viên (người được bảo hiểm nhóm) phải đóng toàn bộ hoặc một phần nào đó phí bảo hiểm, phần còn lại do người sử dụng lao động nộp.

Bảo Việt Nhân Thọ

bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai