Kiến thức về bảo hiểm nhân thọ P10

Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu mùa kinh doanh sớm

Câu hỏi 122. Sau khi hợp đồng bảo hiểm được phát hành, bên mua bảo hiểm muốn hủy bỏ

hợp đồng thì doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết thế nào?

Trả  lời:Việc chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất với nhu cầu và duy trì hợp đồng đến ngày

đáo  hạn  sẽ mang  lại  lợi  ích tối đa  cho  khách  hàng.  Tuy  nhiên,  trong  trường  hợp  khách  hàng muốn hủy bỏ hợp đồng, doanh nghiệp sẽ giải quyết như sau:

– Hủy bỏ trong Thời hạn xem xét (thời gian cân nhắc): sau khi hợp đồng có hiệu  lực, bên mua bảo hiểm có một khoảng thời gian để xem xét, cân nhắc về quyết định mua bảo hiểm của mình. Khoảng thời gian này theo thông lệ thường được các doanh nghiệp bảo hiểm quy định từ

14 đến 21 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Nếu bên mua bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng trong thời gian này, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ hoàn lại phí bảo hiểm đã nộp sau khi trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan. Chi phí hợp lý có liên quan thường là chi phí khám sức khỏe, in ấn và phát hành hợp đồng.

– Hủy bỏ sau thời gian cân nhắc: bên mua bảo hiểm sẽ nhận được Giá trị hoàn lại  (nếu có) của hợp đồng. Theo thông lệ hiện nay, hợp đồng bảo hiểm nộp phí một lần có Giá trị hoàn lại ngay khi hợp đồng bắt đầu có hiệu lực. Hợp đồng nộp phí định kỳ sẽ có Giá trị hoàn lại  khi có

hiệu lực từ 2 năm trở lên.

Câu hỏi 123. Sau khi hợp đồng bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ, khách hàng có thể khôi phục lại

hợp đồng không?

Trả  lời:Nếu bên mua bảo hiểm chưa nhận Giá trị hoàn lại   (nếu có) khi hợp đồng bị đình chỉ

hoặc hủy bỏ, bên mua bảo hiểm có thể khôi phục lại hiệu lực của hợp đồng trong thời hạn hai năm kể từ ngày hợp đồng bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ. Bên mua bảo hiểm phải thanh toán số phí

nợ và lãi phát sinh của thời gian hợp đồng bị đình chỉ hoặc hủy bỏ.

Câu hỏi 124.  Trong quá trình giao kết hợp đồng hoặc khi hợp đồng có hiệu lực, nếu doanh

nghiệp bảo hiểm phát hiện bên mua bảo hiểm kê khai sai thông tin trong Giấy yêu cầu bảo hiểm  hoặc cung cấp thông tin không chính xác, tình trạng hợp đồng được xử lý như thế nào?

Trả  lời:Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, trung thực tất cả những chi tiết có

liên quan đến hợp đồng theo  yêu cầu của doanh nghiệp  bảo  hiểm. Doanh nghiệp bảo  hiểm có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng khi phát hiện bên mua bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin

sai sự thật. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm không phải hoàn phí bảo hiểm đã nộp

và không phải chịu trách nhiệm về những rủi ro đã phát sinh.

Tuy nhiên, trừ trường hợp cố tình gian dối, khi người được bảo hiểm còn sống, các nội dung

kê khai không chính xác hoặc bỏ sót sẽ không bị doanh nghiệp bảo hiểm truy xét khi hợp đồng

có hiệu lực từ 24 tháng trở lên.

Câu hỏi 125. Nếu khai sai tuổi thì giải quyết như thế nào?

Trả lời:Việc khai sai tuổi có thể dẫn đến 3 trường hợp:

– Nếu tuổi đúng của người được bảo hiểm không thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm thì

doanh nghiệp bảo hiểm có quyền hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả số phí bảo hiểm đã đóng cho bên mua bảo hiểm sau khi đã trừ các chi phí hợp lý có liên quan. Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực từ hai năm trở lên thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo

hiểm Giá trị hoàn lại  của hợp đồng bảo hiểm.

– Trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông báo sai tuổi của người được bảo hiểm làm giảm

số phí bảo hiểm phải đóng, nhưng tuổi đúng của người được bảo hiểm vẫn thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền:

+ Yêu cầu bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm bổ sung tương ứng với số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trong hợp đồng;

+ Giảm số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm tương ứng với số phí bảo hiểm đã đóng.

– Trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông báo sai tuổi của người được bảo hiểm dẫn đến tăng số phí bảo hiểm phải đóng, nhưng tuổi đúng của người được bảo hiểm vẫn thuộc nhóm tuổi

có thể được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn trả cho bên mua bảo hiểm số phí bảo hiểm vượt trội đã đóng hoặc tăng số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm tương ứng với số phí bảo hiểm đã đóng.

Câu  hỏi  126.   Vì  sao  doanh  nghiệp  bảo hiểm không  trả  tiền  bảo  hiểm trong  trường  hợp

người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn 02 năm kể từ ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực?

Trả lời:Việc không trả tiền trong trường hợp này xuất phát từ những lý do sau đây:

– Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, mặc dù tự tử không phải là hành động nhằm mục đích trục

lợi bảo hiểm nhưng rất khó kiểm chứng liệu người được bảo hiểm chết do tự tử hay chết do cố ý trục lợi bảo hiểm. Nếu một người vì một lý do nào đó mà có ý định tự tử nên quyết định mua bảo hiểm nhân thọ để trục lợi bảo hiểm thì 02 năm là khoảng thời gian đủ dài để người đó thay đổi quyết định không tự tử nữa.

– Nếu không quy định khoảng thời gian này, vô hình chung, bảo hiểm nhân thọ là một yếu tố

có thể khuyến khích một số người tự tử, bởi vì ít nhất hành vi tự tử của họ cũng có thể để lại một khoản tiền lớn cho người thân.

Câu hỏi 127.  Bên mua bảo hiểm có thể vay tiền công ty bảo hiểm trong quá trình tham gia

bảo hiểm nhân thọ?

Trả lời:Khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có Giá trị hoàn lại , thông thường bên mua bảo hiểm có

thể vay tiền từ doanh nghiệp bảo hiểm (còn gọi là cho vay theo hợp đồng) bằng cách sử dụng Giá

trị hoàn lại  như một khoản thế chấp. Bên mua bảo hiểm sẽ được vay một số tiền không quá một

tỷ lệ nhất định của Giá trị hoàn lại .

Bảo Việt Nhân Thọ

bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai